Search in Turkey

Mal ihracatı kdv iadesi

Mal ihracında KDV istisnası ve iadesi

Mal ihracında KDV istisnası ve iadesi hakkında 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli Dünya Gazetesi'nde yayınlanan  Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK makalesi aşağıdadır. 

İhracat Yönetmeliği’ne göre ihracat: Bir malın yürürlükteki, ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder.

İhracatçı ise: ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri’ne üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

İhracat Yönetmeliği ile ihracat şekilleri yayınlanmıştır. Buna göre ihracat şekilleri; mal ihracı, ihraç kaydıyla teslimler, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ihracat, bavul ticareti, yolcu beraberinde eşya ihracı ve hizmet ihracı olarak belirtilebilir.

KDV istisnası

KDV Kanunu’nun 11’inci ve 12’nci maddelerinde istisnaya ilişkin düzenlemeler yapılarak yayınlanan genel tebliğlerle istisna ve iade uygulamasına yön verilmiştir. Düzenlemeler ihracat şekillerine göre ayrı ayrı değil, mal ve hizmet ihracı olma üzere iki ayrı şekilde yapılmıştır. 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır.

Aynı kanununun 12’nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya tevdi edilmelidir.

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalıdır.

Yukarıda da yer verildiği gibi, 3065 sayılı KDV Kanunu’ndaki istisna uygulamasında da ihracat, esas itibarıyla, serbest dolaşımda bulunan bir malın dış ticaret ve gümrük mevzuatları doğrultusunda, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi dışına çıkarılmasıdır.

Söz konusu teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi gerektiği tabiidir.

Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin “kapanma tarihi”ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir. İhracat işlemleri iç gümrüklerde yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin sınır gümrüklerince kapatıldığı tarih, ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin düzenlenmediği hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Tarih, bu malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.

KDV istisnasının beyanı ve belgelendirilmesi (tevsiki)

Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış faturaları, bir dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi dairesine verilir. Söz konusu belgelerden elektronik ortamda alınanların ayrıca beyanname ekinde ve kâğıt ortamında vergi dairesine verilmesine gerek olmayıp, dilekçe ekinde internet vergi dairesi liste alındısının verilmesi yeterlidir. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi verilebileceği gibi, gümrük beyannamelerindeki bilgilerin yer aldığı listelerin verilmesi de mümkündür.

Verilecek listenin, gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, varsa imalatçının adı-soyadı veya unvanı, varsa intaç ve çıkış tarihi bilgilerini içermesi gerekir. İhracata ilişkin yurtdışındaki alıcı adına düzenlenen faturaların fotokopileri ya da faturaların dökümünü ihtiva eden firma yetkililerince imzalı ve kaşeli bir liste ibraz edilir.

- Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.

- Sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat, gümrük beyannamesi veya listesi ile tevsik edilir. Bu durumda ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere sınır ticareti yetki belgesi de ibraz edilmelidir.

- NATO (Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü-North Atlantic Treaty Organization) ülkelerine askeri teçhizat ve malzemenin transit-ithalat-ihracat işlemleri için düzenlenen Form 302 belgesinin, bu belge ile yapılan ihracat teslimlerinde gümrük beyannamesi yerine kullanılması mümkündür.

İhracat teslimlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ile gümrük beyannamesi arasında uyumsuzluk olması halinde vergi dairesince ilgili gümrük müdürlüğünden bilgi talep edilir ve sonucuna göre işlem tesis edilir.

- Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde istisna, gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesiyle tevsik edilir.

KDV iadesi ve talebi

Mal ihracatından kaynaklanan yüklenilen ve hesaplanan KDV’den mahsup edilemeyen KDV’nin iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi

- Satış faturaları listesi

- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)

- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

- Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Mahsuben iade

Mükelleflerin mal ihracından kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden iade

Mükelleflerin mal ihracından kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 

Mal ihracında KDV istisnası ve iadesi hakkında 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli Dünya Gazetesi'nde yayınlanan  Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK makalesinin tamamı

...

Bugün diğer ihracat konulu aramaları: 

Mal ihracatı kdv iadesi 2020 en çok ihracat yapan firmalar 2020 ilk 1000 ihracatçı 2020 yılı dış ticaret açığı 2021 dış ticaret verileri 3065 ihraç kayıtlı afganistan ihracat akdemir kumaş dış ticaret san tic ltd şti alcan medikal ve dış ticaret. 

Ali baba ali baba ayakkabı ali baba com ali baba com tr ali baba satış yapmak ali baba türkiye alibab alibaba alibaba alışveriş alibaba buyers alibaba com alibaba com nedir alibaba com tr alibaba com türkiye alibaba dan nasıl alışveriş yapılır alibaba ekspres alibaba export alibaba express türkiye alibaba fiyat hesaplama. Alibaba kargo ücreti alibaba perakende alışveriş nasıl yapılır alibaba toptan alibaba türkiye alibaba türkiye deposu alibaba türkiye perakende alibaba türkiye sipariş alibaba üzerinden ürün satmak alibabacom aliexpress ile alibaba farkı almanya ihracatı almanya ithalat yapan firmalar almanya nakliye yapan firmalar almanya ya zeytinyağı ihracatı altın ithalatı yapan firmalar alüminyum ihracat firmaları amerika ihracat.

Amerika ya ihracat yapan firmalar amerikaya ihraç edilen ürünler anadolu yakası tekstil ihracat firmaları ansar group diş tic ltd şti antalya ihracatçılar birliği gtip antep fıstığı ihracatı 2021 antep fıstığı ihracatı yapan firmalar araç ithalatı yapan firmalar arjantin ihracat ürünleri armonita dış ticaret askı imalatı yapan firmalar atlas ihracat avrupa ihracat ürünleri avrupa ya ihracat açık ihracat hesabı ihbar formu b2b e ticaret b2b siteler b2b siteleri b2b ticaret b2b türkiye b2b web sitesi